Yurtdışından alışverişle ilgili vergi detayı , Gümrük Müsteşarlığından

Syn. ilgili,

 

Söz konusu başvurunuzda bahsi geçen eşyanın  05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar kapsamında değerlendirilmesi, (” 100 euro değeri ithali yasak olmayan ve ticari mahiyet arz etmeyen”, “300 EURO ya kadar yolcu beraberi” gümrük vergilerinden muaftır. ” gene yolcu beraberi 1500 EURO’ya kadar % 10 gümrük vergisine tabidir.) Kararda belirtilen şartların sağlanması halinde mümkün bulunmaktadır.
 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının “Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler.” hükmü uyarınca konuyla ilgili gümrük mevzuatına
www.gumruk.gov.tr adresinden ulaşabilir, Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat Dairesinden (tel. +90 312 306 81 94 veya 306 88 89) bilgi alabilirsiniz.
 
Mezkur Karar kapsamına dahil bulunmayan eşyaların ithalat rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma girişe ilişkin gümrük beyannamesi tescil edilerek ithal edilmesi gerekmektedir. Eşyanın gümrük vergileri, GTİP’i, kıymeti, menşei ve  tabi olduğu vergi oranına göre hesaplanmaktadır. 
 

Gümrük Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre  Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Söz konusu eşyaya ilişkin gümrük vergi oranları eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre farklılaştığından, bu oranların gümrük işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüklerinden öğrenilmesi mümkündür. Telefonla ve eşya gümrüğe gelmeden tarifesinin verilmesi mümkün değildir.
 
Diğer taraftan, Eşyanın gümrük vergisi oranları, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlendiğinden söz konusu Müsteşarlığın web sitesi olan
www.dtm.gov.tr adresinden, KDV ve ÖTV Oranları ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlendiğinden söz konusu Başkanlığın web sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinden vergi oranlarına ilişkin bilgiye ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
 
 Bilgilerini rica ederim.

Gümrük Müsteşarlığı Bilgi Edinme Birimi
Adres: Hükümet Meydanı Ulus-ANKARA                                                                                    
Telefon: (0 312) 306 8193 FAX : 0 312 3068945
Elektronik Ağ:
www.gumruk.gov.tr
e-posta:
bilgiedinme@gumruk.gov.tr